هواشناسی کوهستان – بادهای کوهستان (قسمت دوم)

0
6526
بادهای کوهستان
بادهای کوهستان

بادهای کوهستان و تاثیر آن ها بر کوهنوردی

سامانه بادهای شبانه روزی

اﺷﺎره

شاید برای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮهﻧﻮردان ﺗﺼﻮر ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮی ﺑﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ، ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران، ﺑﺮف و ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪ اﻓﻘﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻪ، ﮐﻮﻻک و ﻏﺒﺎر) ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺪونِ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮهﻧﻮردان را ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎد اﺳﺖ. ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ و ﻋﺪم ِﺗﻌﺎدل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮهﻧﻮردی، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﺪﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪی و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻮهﻧﻮردان ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دو ﺑﺨﺶ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎد ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺸﺄ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺮ ﺑﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺸﺮﯾﺢ و اﺛﺮﻫﺎی آن را ﺑﺮ ﮐﻮهﻧﻮردی ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد. ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﻮاﻫﺪی ﺟﻮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

  • ناهمواری ها، ﺗﺎﺑﺶ و ﻓﺸﺎر ﻫﻮا

مناطق کوهستانی جلوه ای از ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ هایی از ﻧﺎﻫﻤﻮاری ها ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده، ﻧﺎﻫﻤﻮاری را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺗﻔﺎع، ﺷﯿﺐ و ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ داﻧﺴﺖ. در ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺬب ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺟﻬﺖﺷﯿﺐ و ﺷﯿﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن، ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﺑﺶ و ﺗﻔﺎوت در ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ دﻣﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ارﺗﻔﺎﻋﯽ و ﭘﻬﻨﮥ اﻓﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ، راﺑﻄﮥ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر وﺟﻮد دارد. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎوی ﺟﻮی ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺗﺮ و ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮ و در ﻋﻮض ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮی ﭼﮕﺎلﺗﺮ و ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ آن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

بنابراین ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ، در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﻘﯽ ﮐﻮﭼﮏ، ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻨﻮع و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و وزش ﺑﺎد، ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻓﺸﺎر اﻧﻮاع ﺗﻮده ﻫﻮا و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻓﺸﺎر و ﮐﻢﻓﺸﺎر اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﻮ از اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ. ﯾﻌﻨﯽاﯾﻨﮑﻪ، ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺸﺎری اﺳﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎد ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن، در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎد ﻣﺤﻠﯽ را دارا اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد، ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردان را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

بادهای  ﺷﺒﺎﻧﻪروزی (روزاﻧﻪ) ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﺗﭙﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗــﺎ ﺗــﻮدهﻫــﺎی ﻋﻈــﯿﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺼﻪﺷﺎن ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺳﺖ.                                                         ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ، درﻃﯽ روز ﺑﺎد ﻓﺮاﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖِ دره و از دﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻮده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽوزد. در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮوﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ دره و از ﺗﻮده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺷﺖ ﻣﯽوزد. ﺑﺎدﻫﺎی روزاﻧﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ آﺳﻤﺎن ﺻﺎف و ﺑﺎدﻫﺎی ﺗﺮاز ﺑﺎﻻ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼفﻫﺎی اﻓﻘﯽ دﻣﺎ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز در ﺳــﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿــﺪه و ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ. اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر اﻓﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺳﺒﺐ وزش ﺑﺎدﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ از ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ دﻣﺎی ﮐﻢﺗﺮ و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺸﺎر ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺑﺎدی ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻈﯿﺮﺷﺎن در ﺗﺮاز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻬﺖ وارون دارﻧﺪ.

  • ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎد ﺷﮑﻞ.

دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎد ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﯿﻦ در ﻃﻮل روز، ﻫﻮا را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و در ﻃﻮل ﺷﺐ از ﺗﻮده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ اﻃﺮاف ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻟﻒ- ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺑﺎد داﻣﻨﻪای (ﺑﺎدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﯿﺐ و ﺑﺎدﻫﺎی ﻓﺮوﺷﯿﺐ ﯾﺎ ﻧﺴﯿﻢ دره و ﻧﺴﯿﻢ ﮐﻮه)، ﮐﻪ از اﺧﺘﻼف اﻓﻘﯽ دﻣــﺎی ﺑــﯿﻦ ﻫﻮای دﯾﻮارهﻫﺎی دره و ﻫﻮای ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی دره ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺎد ﭘﯿﺪا اﺳﺖ، ﺣﻮزه وزش اﯾﻦ ﺑﺎد ﺑﺮ روی داﻣﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎد دﻗﯿﻘﺎً در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽوزد ﮐﻪ ﮐﻮهﻧﻮردان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮی را ﺑﺎ آن دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎدﻫﺎ از ﺷﺪتﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪﻫﺮﺻﻮرت وزش اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎ، ﺑﺮ روی داﻣﻨﻪ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﺎد ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﮐﻮهﻧﻮردان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎدﻫﺎی ﻓﺮوﺷﯿﺐ ﯾﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﮐﻮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺻﻌﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮهﻧﻮردی در اﯾﺮان، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮهﻧﻮردان در ﺣﺎل ﺻﻌﻮد ﻣﯽوزد، ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑــﺮ ﺣﺮﮐــﺖ ﮐﻮﻫﻨﻮردان داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻨﻮردان در ﺣﺎل ﺻﻌﻮد وارد ﮐﻨــﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎد ﻓﺮاﺷﯿﺐ ﯾﺎ ﻧﺴﯿﻢ دره را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮهﻧﻮردی، ﺑﺎدی ﻫﻤﮕﺎم و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪﺣﺴﺎب آورد.

ب- ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺑﺎدﻫﺎی اﻣﺘﺪاد دره (ﺑﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ دره)، ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در اﻣﺘﺪاد دره ﯾﺎ ﻫﻮای داﺧﻞ دره ﺑﺎ ﻫﻮای ﺑﺎﻻی دﺷﺖ ﻣﺠﺎور آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن، در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ دره ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ آﺑﺮاﻫﮥ ﻓﺼﻠﯽ درآن ﺟﺮﯾﺎن دارد، ﻣﯽوزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﺑوزد. اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ وزش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ، ﮐﻮهﻧﻮرد در ﺣﺎل ﺻﻌﻮد ﺑﺮروی داﻣﻨﻪ را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻮهﻧﻮرد و اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﻮﻟــﻪ، ﺑــﻪوﯾﮋه در ﺧﻂاﻟﺮاسﻫــﺎ و ﯾﺎلﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و دﺳﺖﺑﻪﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮزا ﺑﺎﺷﺪ.

ج( ﺑﺎدﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ دره) ﮐﻪ از اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﻮای ﺑﺎﻻی داﻣﻨﻪی دره و ﻫﻮای ﺑﺎﻻی داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻮﺟﺐ وزش ﺑﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر دره ﻋﻤﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺳﻤﺖ داﻣﻨﻪی ﮐﻪ ﮔﺮمﺗﺮ اﺳﺖ، ﻣﯽوزﻧﺪ. در ﻣﯿﺎن ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن، اﯾﻦ ﺑﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺒﺎﯾﻦ دﻣﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ، از ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﻮهﻧﻮردان دارد.

د( ﺑﺎدﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن- دﺷﺖ) ﮐﻪ از اﺧﺘﻼف اﻓﻘﯽ دﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﻮای ﺑﺎﻻی ﺗﻮده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻮای دﺷﺖﻫﺎیی اﻃﺮاف ﺑﻪ وﺟــﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺳﻮ ﯾﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦﺳﻮی داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻮده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﯽوزﻧﺪ. ﮔﺮدش ﮐﻮه-  دﺷﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ آن در ﺗﺮاز ﺑﺎﻻ، ﺑﻪ ﭘﺴﺘﯽوﺑﻠﻨﺪی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺟــﻮّ ﺑــﺎﻻی ﺷــﯿﺐﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺎد درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎری ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮهﻧﻮردان را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ، اول از ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.                                            ﺑﺎد ﻓﺮاﺷﯿﺐ ﯾﺎ ﻧﺴﯿﻢ دره و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎد ﻓﺮوﺷﯿﺐ ﯾﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﮐﻮه

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

12 − یک =