آخرین ویرایش جزوه اصول ومبانی طراحی درجه ۳ صعودهای ورزشی

0
4350
طراحی صعودهای ورزشی کوه پلاس

این جزوه آخرین ویرایش این طرح درس می باشد که در تاریخ چهارم مهرماه ۹۶ تهیه شده است.

ما را همراهی کنید در سایت کوه پلاس www.koohplus.com

آموزش، ارتباط و تعاملی دوجانبه بین آموزگار و آموزنده است. در این تعامل، آموزشدهنده با کسب دانش الزم و
متناسب با نوع آموزش و ارائه بهینه و دقیق آن به آموزشگیرنده، نقش بهسزایی را ایفاء مینماید. در این میان وجود
مراجعی که آموزگار را در کسب تواناییهای الزم کمک نماید، مهمّترین بخش این تعامل به شمار میرود.
آموزنده ای که با پیشزمینه و آگاهی الزم از مطالبی که قرار است فرا گیرد در محلّ آموزش حاضر شود و مربّی
آگاهی که پیشاز آغاز آموزش، مبادرت به صیقل دانستههای خود کند، مجموعه ای را میسازند که میتوان در آن به
هدف اصلی آموزش دست یافت.
کارگروه صعودهای ورزشی ضمن احترام به تمام رهروانی که در این طریقت سخت گام برداشته اند و در ادامه
روندِ بهینهسازی ساختارِ خویش، یکی از اهداف خود را توسعه پویا و پایدار ورزشی به معنای دقیق کلمه در نظر
گرفته است. در پی این هدف و بهعنوان اوّلین گام، تهیه متون و منابع درسی دورههای مختلف آموزشی در مقاطع
گوناگون، مد نظر قرار گرفته است.
»طرح درس اصول و مبانی طرّاحی مسیر درجه ۳ صعودهای ورزشی« از این دست متون آموزشی است. متنی که
در پیش رو دارید بهعنوان مأخذی برای کارآموزان، هنگام و پساز آموزش و به منظور اطالعرسانی و ترسیم
دورنمایی مناسب برای آنها درباره آنچه که قرار است فراگیرند، تدوین شده است. بدیهی است که در نوشتار
حاضر، با تمام کوششی که برای تهیه آن شده است، کاستیهایی وجود خواهد داشت. به همین دلیل کارگروه صعود
های ورزشی دست تمام عزیزانی را که با ارائه نقطهنظرهای خویش در هرچه دقیق و شکیلتر کردن این نوشتار
نقشی ایفاء نمایند، به گرمیمیفشارد. ویرایش چهارم این نوشتار تقدیم به جامعه سنگنوردی میگردد؛ امید است
که گامیهرچند کوچک در راه اعتالی دانش و آگاهی این مرز و بوم باشد.

برای دریافت جزوه کلیک کنید

 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

هجده − 17 =