فروشگاه تجهیزات کوه نوردی

نگاهی به بیانیه جهانی کوهنوردی (Tirol)

0
2387
Austria-Tirol
منطقه تیرول اتریش

مقدمه

در ﺳﺎل 2002 ﻣﯿﻼدی در ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﻮﻫﻨﻮردی در ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﯿﺮول اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و داﺷﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎي ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را در ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﻮﻫﻨﻮردی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد  و در مورد بندهای آن تفکر و تعمق شود. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﻫﻤﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ره ﭼﻨﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮواز ﻧﮕﻪ در ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

 

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﯿﺮول در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ:

 • ارزش ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ورزش ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
 • اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • اﻟﮕﻮﺋﯽ از ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 • اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ای را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ورزش ﻫﺎ را ﺑﺎ آن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد.
 • ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن اﯾﻦ ورزش ﻫﺎ از ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
 • ﻫﺪف ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﯿﺮول آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﺳﺘﻌﺪاد و ﮐﺸﺶ دروﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورزش ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ؛ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درك ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ از ارزش ﻫﺎي ﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و درﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • ارزش ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﯿﺮول ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ورزش ﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن از ﮔﻠﮕﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺒﮕﺎن ورزش ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻧﺪك ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ی اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﯿﺮول ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ درك ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

 • ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻄﺮات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ
 • ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد
 • ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ و ﮔﺰارش ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
 • ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﻪ ی اﯾﻦ ورزش و ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش داﺷﺘﻦ ﺻﺒﺮ، ﺗﻮﺟﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 • ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﺟﺰای ﻃﺒﯿﻌﯽ و وﺣﺸﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ، ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﻼش درﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﯿﺮول ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزﺷﯽ زﯾﺮ اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﯿﺮول ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آزاد آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺷﺄن و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ داراي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ رﻓﺘﺎری ﺑﺮادراﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • زﻧﺪﮔﯽ، آزادي و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر در ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص در ورزش ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ، آزادي و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ” و در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺖ ﻧﺨﻮرﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ درﺟﻬﺖ اﻣﻨﯿﺖ ارزش ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻔﻆ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي دﻧﯿﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ورزش ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ، اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯽ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺳﻨﯽ، ﻣﻠﯿﺘﯽ، اﺧﻼﻗﯽ، اﻋﺘﻘﺎدی و ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد. ﺧﻮدﺑﺎوري اﯾﻦ ورزش ﻫﺎ داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺎ ارزش در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدر ورزش ﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺻﻌﻮد ﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮﯾﺐ و دو رﻧﮕﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﯾﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
  رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزش ﻫﺎ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدﻧﺪ، دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻫﺪاف اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
 • ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ ﺑﺮاي اداره ﺧﻄﺮ در ورزش ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻗﻀﺎوت ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ورزش ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺪان ﺑﭙﺮدازد. (ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺮ وﻣﻬﺎرت)

دریافت فایل کامل مقاله بیانیه تیرول

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

3 × 3 =